Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος, υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο Cl-NOVATEC-“Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020. 

Στόχος του έργου είναι να εστιάσει στις Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού (Local Tourism Clusters) που αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών εντός της πιλοτικής περιοχής και αποτελούνται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με γεωγραφική συγκέντρωση και παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο πελάτη (ή ομάδα πελατών), δηλαδή τον επισκέπτη, αλλά μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους όπως αμιγώς Τουρισμού, Δημιουργική Βιομηχανία, Διατροφή, Εμπόριο, Αναψυχή, Μεταφορές κλπ. 

Στη Συνάντηση της Στρογγυλής Τραπέζης που θα διενεργηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η συγκρότηση του Περιφερειακού Δικτύου (Regional Network) της Ναυπάκτου και η παρουσίαση του πρωτοκόλλου συνεργασίας – καταστατικού, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των μελών.

Το Περιφερειακό Δίκτυο θα απαρτίζεται από τον Δήμο, τους πιλοτικούς τοπικούς εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τους διαχειριστές των ευρέως αναγνωρίσιμων σημείων (Αρχαιολογικοί Χώροι, Μουσεία κ.α), τους διαχειριστές των ανθρωποδυναμικών εκδηλώσεων, τους τοπικούς αντιπροσώπους αλλά και άλλα εν δυνάμει ενδιαφερόμενα μέρη.